Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Knihovní řád

 

I. Čtenář knihovny
1. Čtenář je povinen seznámit se s výpůjčním řádem knihovny.

Písemnou přihláškou a svým podpisem (resp. využíváním služeb knihovny) se čtenář zavazuje, že přistupuje na podmínky, za kterých jsou služby uvedené ve výpůjčním řádu poskytovány a zavazuje se řád dodržovat. Čtenář se rovněž zavazuje, že odpovídá za ztrátu nebo poškození knihovních materiálů.

Služby jsou čtenáři poskytovány až po zaplacení členského poplatku.

2. Čtenářem knihovny se může stát:

a) každý občan starší 15 let; děti se mohou stát čtenáři jen se souhlasem rodičů/zákonných zástupců.

b) právnická osoba

3. Občan žádá o přijetí do řad čtenářů přihláškou na tiskopise.

Při přihlašování je povinen předložit:

a) občanský průkaz / cestovní pas

b) děti do 15 let podpis rodičů na přihlášce

4. Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz. Čtenářský průkaz platí pouze v tom oddělení, které jej vydalo. Čtenářský průkaz je nepřenosný, čtenář je odpovědný za jeho zneužití.

5. Čtenář je povinen ohlásit knihovně:

a) změnu příjmení

b) změnu bydliště

b) ztrátu nebo zničení průkazu

6. Čtenářem knihovny přestává být a čtenářský průkaz je povinen vrátit ten:

a) kdo se odhlásí

b) kdo poškodí knihu a odmítá poskytnout předepsanou náhradu (viz článek III.)

c) je vyloučen z řad čtenářů pro porušování knihovního řádu, předpisů, nebo z hygienických důvodů.

7. Povinnosti a práva čtenářů knihovny

Čtenáři a návštěvníci jsou povinni se řídit se knihovním řádem, dodržovat směrnice a pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním

opatřením, jež jsou potřebná k udržení pořádku a ochrany majetku knihovny. Nesmějí vstupovat do knihovny pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek,

nesmějí pobývat v knihovně špinaví tak, aby znečišťovali a obtěžovali své okolí. Jsou povinni zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.

V prostorách půjčoven je zakázáno jíst, pít, telefonovat a pouštět hudbu.

II. Půjčování knihovních materiálů mimo knihovnu
1. Obecná ustanovení o půjčování

Při půjčování knihovního fondu platí ustanovení Občanského zákoníku.

O zapůjčení knihovních materiálů rozhoduje knihovna.

Mimo prostory knihovny nelze zapůjčit díla:

a) je-li nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození díla

b) jestliže dílo musí být k dispozici pro denní provoz knihovny

c) jestliže bylo dílo vypůjčeno z jiné knihovny a ta stanovila jako podmínku pouze prezenční půjčení

Před převzetím výpůjčky je čtenář povinen dílo prohlédnout a ohlásit všechny závady.

Čtenář odpovídá za vypůjčené dílo, dokud knihovna registruje jeho výpůjčku.

Je zakázáno půjčovat vypůjčené materiály jiným osobám.

2. Výpůjční lhůty

Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc.

Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší dobu půjčení, případně žádat bezodkladné vrácení díla před uplynutím výpůjční doby. Tyto případy se posuzují individuálně.

3. Prodloužení výpůjční lhůty

Čtenář má právo požádat o prodloužení výpůjční lhůty; může tak učinit osobně, telefonicky, mailem nebo sám prostřednictvím webových stránech knihovny přímo ve svém čtenářském kontě.Nejpozději tak lze učinit do posledního dne základní výpůjční lhůty. Řádná výpůjčka lze prodloužit dvakrát o jeden měsíc, pokud nežádá dokument další čtenář. Čtenář může mít nejdéle knihu tři měsíce.

Knihovna je oprávněná bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčky mimo budovu.

4. Vrácení vypůjčeného díla:

Čtenář je povinen vrátit vypůjčené materiály včas a v takovém stavu, v jakém je převzal. Za případné poškození materiálu, které knihovna zjistí při vracení, odpovídá čtenář, pokud toto poškození nebylo zjištěno na základě upozornění čtenáře již při vypůjčování materiálu. Postup knihovny v případě poškození nebo ztráty je dán článkem III. tohoto řádu.

Čtenář nesmí do knih cokoliv vpisovat či v nich podtrhávat, vystřihovat, vyřezávat, odstraňovat volné přílohy a nesmí vypůjčený materiál ušpinit. Zjistí-li se při vrácení jakákoliv z těchto škod, je čtenář, který dílo vrací, povinen uhradit knihovně náklady na opravu, nebo uhradit dílo jako při ztrátě (viz článek III).

Vrací-li čtenář vypůjčené materiály výjimečně poštou, je povinen je řádně zabalit, poslat spolu
s průkazem doporučeně a zásilku pojistit. Za zásilku odpovídá až do okamžiku, kdy ji knihovna převezme a nezjistí závady. Knihovna pošle čtenáři potvrzení o převzetí zásilky.

5. Upomínání a poplatky za nedodržení výpůjční lhůty

Jestliže materiál půjčený mimo knihovnu čtenář nevrátí ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě a nepožádá včas o její prodloužení, je povinen zaplatit poplatek za opožděné vrácení (viz. ceník).

6.Vymáhání nevrácených výpůjček

Měk Luhačovice vymáhá upomínkami vrácení knih a časopisů. Po třech bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání právní cestou.Čtenář spolu se sankčními platbami hradí knihovně náklady spojené s agendou přípravy vymáhání právní cestou. Upomínky knihovna zasílá způsobem a ve formě dle svého uvážení. Náklady za jednotlivé upomínky jsou uvedeny v Ceníku, jejich výše je platná pro všechny druhy knihovních jednotek.V případě, že je knihovna nucena zahájit vymáhání právní cestou,uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.

 

III. Ztráty a náhrady
1. Čtenář je povinen bezodkladně uvědomit knihovnu o poškození, ztrátě nebo zničení vypůjčeného materiálu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Při poškození, zničení nebo ztrátě se požadují tyto formy náhrady:

a) dodání neporušeného výtisku téhož díla ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality.

b) nelze-li splnit bod a), požaduje knihovna uvedení do původního stavu dodáním vázané kopie (případně zaplacením ceny kopie a vazby).

c) jestliže náhrada podle bodů a) a b) není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout se čtenářem náhradu formou dodání jiného vydání díla, případně jiného díla adekvátní hodnoty, nebo finanční náhradu.

d) finanční náhrada se skládá z ceny díla a z ceny vazby, jestliže není zahrnuta v ceně díla.

Při náhradách podle bodů c) a d) je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého díla, i když se způsobená škoda týkala jen jeho části. ( např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového díla, poškození jedné části knihy apod.)

V případě, že čtenář nenahradí knihovně škodu, bude náhrada škody vymáhána soudní cestou.

 

IV. Speciální služby
1. Meziknihovní služby

Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny. V případě požádání uživatele vyplní žádanku, kterou ztvrdí podpisem, čímž se zavazuje uhradit vynaložené náklady.

Čtenář plně hradí sankční poplatky za pozdní vrácení, ztrátu nebo poškození díla účtované knihovnou, jež dílo zapůjčila, a náklady knihovny, spojené s dopravou, které jsou stanoveny paušální částkou (viz. ceník).

2. Služby ve studovně a čítárně

Prezenční fond knihovny využívají čtenáři v čítárně. Do prezenčního fondu knihovny patří zejména publikace z příruční knihovny, fond regionální literatury a nová čísla periodik. Čítárna je určena
i k prezenčnímu využívání dalšího knihovního materiálu.

Vstup do čítárny je možný široké veřejnosti (nemusí být registrovaný čtenář).

3. Bibliograficko informační služby

Knihovna na požádání poskytuje bibliografické a faktografické, ústní i písemné informace.

Knihovna si může stanovit odpovídající termín vyřízení.

4. Reprografické služby knihovny

Kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních služeb.

Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.

Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí.

Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovení o meziknihovních službách.

5. Provozní řád internetových pracovišť

(viz. příloha)

6. Rezervování dokumentů

a) Pokud žádá uživatel registrovaný v síti automatizovaných knihoven dokument vypůjčený jiným uživatelem, může si ho rezervovat sám nebo prostřednictvím knihovníka v elektronickém katalogu.

Poplatek za 1 rezervovanou knihu je 5,-kč (neplatí pro děti, studenty a seniory nad 65 let). Tento poplatek zaplatí čtenář i pokud si rezervovanou knihu do 10 dnů nevyzvedne.

b) Knihovna uvědomí uživatele, má-li k dispozici, mailovou adresu tom, že rezervovaný titul je k dispozici, kde si jej má vyzvednout a že bude pro něj rezervován po dobu 10 dní.Uplynutím této lhůty rezervování končí a dokument bude půjčen dalšímu zájemci v pořadí rezervací daného dokumentu, nebo vrácen do volného výběru, případně skladu. Výše uvedený termín rezervace platí i pro čtenáře, kteří neposkytli knihovně svou mailovou adresu.

7. MVS pro knihovny

Veřejné knihovny mají právo vyžádat si z Městské knihovny Luhačovice dokumenty, které nemají ve svých fondech pro své čtenáře. Zapůjčena bude pouze naučná literatura a beletrie ke studijním účelům. Výpůjčky mohou požádat e-mailem na adresu info@knihovna-luhacovice.cz. K žádosti je třeba zaslat povinné fakturační údaje.

Za tyto služby účtuje knihovna manipulační poplatek (viz. ceník)

8. Vedení historie výpůjček

Knihovna pro čtenáře vede historii jejich výpůjček, a to jak prezenčních, tak absenčních.

Historie výpůjček slouží jako informační služba pro čtenáře a není možné ji využívat pro jiné účely s vyjímkou případů. kdy pro zpřístupnění historie existuje právní důvod.

Historie výpůjček se zachovává po celou dobu členství čtenáře, plus následující 3 roky.

Historii výpůjček lze kdykoliv vymazat na žádost čtenáře. Výjimkou jsou záznamy za poslední kalendářní rok, které knihovna musí zpracovávat dle zákona. V tomto případě budou záznamy výpůjček vymazány do 6 měsíců od skončení příslušného kalnedářního roku.

9. Pravidla půjčování Albi tužky

Absenčně se elektronická Albi tužka (dále jen Albi tužka) půjčuje na 1 měsíc bez možnosti prodloužení, a to pouze registrovaným čtenářům s platnou registrací a vyrovnanými závazky vůči knihovně.

Čtenářům mladším 15 let se Albi tužka půjčí oproti podpisu zákonného zástupce.

Při zapůjčení Albi tužky se vybírá vratná kauce 200,- Kč.

Při zapůjčení je zkontrolována funkčnost Albi tužky se všemi jejími komponenty. Čtenář převzetí Albi tužky stvrzuje podpisem těchto Pravidel a zavazuje se ji řádně užívat v souladu s převzatým návodem Průvodce kouzelným čtením (Aktualizace audio souborů a aktualizace Albi tužky v návodu provádí pouze knihovník) a v souladu s těmito Pravidly.

Elektronickou Albi tužku lze rezervovat.

Čtenář je povinen vrátit Albi tužku ve stanoveném termínu. V případě překročení výpůjční doby je povinen zaplatit sankční poplatek ve výši stanovené Ceníkem.

Na jeden průkaz lze zapůjčit max. 3 knihy z edice Kouzelné čtení

Čtenář je povinen vrátit Albi tužku ve stavu v jakém si ji zapůjčil, tzn. bez MP3 nahrávek.

V případě poškození či ztráty Albi tužky uhradí čtenář její plnou cenu 1 200 Kč. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození jejího příslušenství (krabice (obal), USB kabel, nabíječka, stojan na Albi tužku, Audio blok a černobílá kopie návodu Průvodce kouzelným čtením), je čtenář povinen uhradit vzniklou škodu nebo chybějící komponenty dokoupit (dle uvážení knihovníka). Po dodání chybějících komponentů bude vrácena kauce.

V ostatních případech neupravených těmito Pravidly platí Knihovní řád.

Bibliobox

Pravidla používání biblioboxu

1. Bibliobox umožňuje vracení knihovních jednotek vypůjčené v Městské knihovně Luhačovice 24 hodin denně / 7 dní v týdnu.

2. Funkce vracení knih pomocí biblioboxu je založena na důvěře mezi knihovníkem a uživatelem.

3. Knihovna vyzvednuté knihovní jednotky z biblioboxu odepíše čtenáři z jeho čtenářského konta následující pracovní den.

4. Pokud jsou při vrácení knihovní jednotky vygenerovány sankční poplatky, zůstávají načteny ve čtenářském kontě a čtenář je uhradí při osobní návštěvě knihovny.

5. Knihovní jednotky, které byly oproti stavu při půjčování jakýmkoli způsobem poškozeny, knihovna ze čtenářského konta neodepíše.

6. Čtenář si může provedenou transakci ověřit on-line prostřednictvím čtenářského konta nebo se může informovat telefonicky či e-mailem.

7. Knihy zapůjčené prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby se vrací pouze při osobní návštěvě knihovny.

8. CD ( audioknihy ) se vrací pouze osobně v knihovně.

9. Bibliobox slouží výhradně k vrácení knihovních jednotek zapůjčených v Městské knihovně Luhačovice.

10. Prosíme, nevhazujte čtenářské průkazky a jiné předměty, než knihy a časopisy.

10. E-Výpůjčky

Knihovna pomocí svého online katalogu zprostředkovává svým uživatelům s platnou registrací výpůjčky elektronických knih (e-knih) vybraných poskytovatelů obsahu. Podmínky fungování této služby a způsob zpřístupnění e-knih určuje licenční smlouvou s knihovnou příslušný poskytovatel obsahu, uživatel knihovny s nimi v okamžiku uskutečnění výpůjčky vyjadřuje svůj konkludentní souhlas a je povinen je respektovat.

11. Audioknihy

Zvukový dokument je chráněné dílo hudební, literární, dramatické a jiné, požívající na území České republiky ochranu podle autorského zákona.
Uživateli/čtenáři vznikne jeho zapůjčením právo na dočasné užívání zvukového záznamu pro soukromé využití.
Zvukové dokumenty se půjčují bezplatně. Registrovaní čtenáři si je mohou zapůjčit domů .
Zájemce o výpůjčku zvukového dokumentu se zavazuje k šetrnému zacházení s vypůjčeným dokumentem.
Pro absenční půjčování/domů/ lze zapůjčit pouze ty tituly, u kterých uplynula zákonem stanovená lhůta 9 měsíců od vydání či zkatalogizování, tzv. odkladná lhůta pro absenční půjčování (termín je uveden u každého titulu).
Výpůjční doba je stanovena na 30 dní s možností prodloužení.
Čtenář je povinen dokument vrátit neponičený a ve stavu umožňujícím jeho další používání.
V případě poničení, úplného zničení či ztráty je čtenář povinen uhradit pokutu dle knihovnou stanoveného ceníku.
V. Poplatky
viz. Ceník

 

VI. Pořádková opatření
1. Čtenář je povinen zachovávat ustanovení výpůjčního řádu, řídit se předpisy a pokyny pracovníků knihovny, chránit zařízení knihovny a její fondy.

2. O půjčení materiálů z fondu knihovny rozhoduje knihovna.

3. V prostorách Městské knihovny je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a jakékoliv jiné omamné látky.

4. Za žáky a studenty, kteří se účastní kolektivních programů pro ně organizovaných v Městské knihovně, odpovídá jejich pedagogický doprovod.

VII. Závěrečné ustanovení
1. Tento řád je závazný pro každou osobu využívající jakékoli služby knihovny.

2. Tímto řádem se ruší výpůjční řád z 3.7.2002, včetně všech jeho dodatků a provozní řád internetového pracoviště městské knihovny

VIII. Ochrana osobních údajů

Městská knihovna Luhačovice v oblasti zajištění ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů na všech odděleních Městské knihovny vychází striktně z pravidel a podmínek regulace, která je nastavena jednotlivými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známého pod zkratkou GDPR.

Městská knihovna Luhačovice je povinna řídit se 99 články Nařízení, které je nutno vykládat v souvislostech se 173 recitály, a to vzhledem k tomu, že dosud nebyl parlamentem ČR přijat příslušný „adaptační“ zákon a tudíž ani neexistuje soudní praxe, judikatura a ani závazná stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Městská knihovna Luhačovice jako Správce a Zpracovatel nese plnou odpovědnost za ochranu osobních údajů svých klientů, zaměstnanců a dalších osob.

Uvedené Nařízení Městská knihovna Luhačovice implementovala do své činnosti formou Směrnice pro ochranu osobních údajů Města Luhačovice.

 

Ostatní legislativa

Nahoru